<< 72. člen 74. člen >>

73. člen ZDR-1 - (pogodba o zaposlitvi s poslovodno osebo ali prokuristom)

(1) Če poslovodna oseba ali prokurist sklepa pogodbo o zaposlitvi, lahko v pogodbi o zaposlitvi stranki, ne glede na drugi odstavek 9. člena tega zakona, drugače uredita pravice, obveznosti in odgovornosti iz delovnega razmerja v zvezi:

– s pogoji in omejitvami delovnega razmerja za določen čas,

– z delovnim časom,

– z zagotavljanjem odmorov in počitkov,

– s plačilom za delo,

– z disciplinsko odgovornostjo,

– s prenehanjem pogodbe o zaposlitvi.

(2) Ne glede na 4. člen tega zakona se v primeru, ko se pogodba o zaposlitvi sklene med poslovodno osebo in družbo, katere edini lastnik je ta poslovodna oseba, oziroma zavodom, katerega edini ustanovitelj je ta poslovodna oseba, takšno razmerje lahko šteje kot delovno razmerje.

(3) Glede pravic, obveznosti in odgovornosti poslovodne osebe iz prejšnjega odstavka se uporabljajo določbe prvega odstavka tega člena.

72. člen ZDR-1 74. člen ZDR-1

Navigacija po ZDR-1

Pokaži / Skrij strukturo zakona.